+351 210 001 617 (Lisboa) | +351 289 098 720 (Faro)

Diensten/ Communautaire fondsen/ PDR 2020


Communautaire fondsen - PDR 2020

 

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDR) dat geldig is tot 2020, stelt 8 biljoen euro ter beschikking van de landbouwers. Het PDR beoogt bijstand bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2014-2020), dat opgesteld werd in nauwe samenwerking met de landbouwsector en dat dus rekening houdt met de werkelijke behoeften van de landbouw in Portugal.

Hoofddoel is de positie van de handelsbalans te verbeteren, door een beter evenwicht tussen invoer en uitvoer. In deze context wil men de landbouw uitbreiden over het ganse land op duurzame wijze.

In het kader van het PDR 2020 zijn stimuleringsmaatregelen opgesteld in overeenstemming met de volgende prioriteiten:

 • Waarborging van een eventueel verlies van inkomsten van de landbouwers;
 • Verbetering van de onderhandelingspositie van de landbouwers, door steun te verlenen aan wie zich organiseert en in groep werkt;
 • Ondersteuning van sectoren die verloren dreigen te gaan of waar geen alternatief voor de gewassen bestaat, zoals tomaten, rijst, melk en het fokken van koeien, schapen en geiten.
 • Stimulering van hogere productie, door actieve landbouwers te ondersteunen;
 • Bevordering van de toetreding van jongeren tot de landbouwsector, door aantrekkelijkere ondersteuningsmaatregelen;
 • Ondersteuning van traditionele gewassen en extensieve veehouderij, inheemse rassen en landbouwers in beschermde gebieden;
 • Modernisering van de landbouw, door concurrentiekrachtigere landbouwbedrijven op te richten;
 • Invoering van een verzekeringsstelsel, dat de landbouwers beschermt tegen eventueel verlies van inkomsten door ongunstige weersomstandigheden.

Door deze nieuwe stimuleringsmaatregelen zijn alle nodige instrumenten aanwezig opdat de landbouwsector steeds sterker zou worden.


Het proces van dienstverlening van Neomarca voorziet volledige steun bij de voorbereiding van verkennende studies en tijdens de fasen van voorbereiding, presentatie, goedkeuring en beheer van de aanvragen.

Voornaamste soorten investeringen:

 • Investering in het landbouwbedrijf;
 • Investering Verwerking en afzet van landbouwproducten;
 • Jonge landbouwers.

Praat met ons

Wilt u graag meer inlichtingen over een dienst of financieringsproject? Geef ons uw contact.


COMMUNAUTAIRE FONDSEN